Slavko Smiljanić at University of East Sarajevo, Faculty of Technology

Bilateral Meetings

Univerzitet u Istočnom Sarajevu je interdisciplinarna, nezavisna i samoupravna ustanova, koja se sastoji od 15 fakulteta i dvije akademije. UES ima 950 nastavnika, 11.000 studenata, 85 studijskih programa, 10 doktorskih studija. Univerzitet u Istočnom Sarajevu ima preko 50 bilateralnih sporazuma potpisanih sa partnerskim univerzitetima iz Evrope i različitih privrednih organizacija. Ovi bilateralni sporazumi regulišu različite vrste saradnje, kao što su rad na predmetima i projektima od zajedničkog interesa, razmena naučnika i studenata, zajedničke publikacije, saradnja u primeni i realizaciji različitih vrsta projekata, razmena informacija i druge aktivnosti radi unapređenja akademska saradnja. UES je član nekoliko univerzitetskih mreža i međunarodnih asocijacija (EUA, Dunavska konferencija). UES je učestvovao u TEMPUS projektima od 2000. godine, programima FP6 i drugim međunarodnim projektima - kao što su projekti koji se bave odlivom mozga u zemljama Zapadnog Balkana, USAID-ovi projekti, Horizon 2020, Erasmus +, programi Svetske banke, IPA projekti. UES je najveća institucija u geografskom području koje zauzima (10 gradova). UES je prvi akreditovani visokoškolski fakultet u Bosni i Hercegovini (2013). UES je razvio strategiju internacionalizacije kao i različita pravila koja opisuju međunarodne aktivnosti i procedure. UES je postigao HR izvrsnost u istraživačkom kodu 2017. godine od strane Evropske komisije kao predanog univerziteta koji nastoji da usvoji principe Evropske povelje i kodekse za zapošljavanje istraživača u skladu sa usvojenom Strategijom za ljudske resurse. UES poseduje veliki broj opreme koja pomaže studentima i nastavnicima u realizaciji različitih kurseva, ali nudi i različite usluge privrednoj organizaciji kroz funkcionisanje različitih servisa i naučnih centara. Više o specijalnoj opremi dostupno je na https://vvv.ues.rs.ba/vp-content/uploads/2018/08/UES-Scientist-and-research-potentials-of-the-Universiti-of-East-Sarajevo .

Country: Bosnia-Herzegovina

Organization Type: University,

Organization Size: 1-10

Phone: +38756210190

Email: slavkosm@ gmail.com

City: Zvornik ,Karakaj 34a Google map